ארכה ליישום הנוהל החדש בעניין העברת חיובים על פי הרשאה בין חשבונות בבנקים שונים


בספטמבר 2014 פרסם המפקח על הבנקים עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 439 - להורדה לחצו כאן העוסק בתהליך רלוונטי ביותר לרשויות מקומיות באמצעותו מעבירים חיובים על-פי הרשאה מחשבון ישן לחשבון חדש בבנק אחר. 

לנוכח העובדה שאצל גופים רבים ובכלל זה רשויות מקומיות טרם הושלמה ההיערכות לנוהל החדש, פרסם השבוע המפקח על הבנקים את ההנחיה לפיה לא יינקטו צעדי אכיפה בקשר להקמת הרשאות לחיוב חשבון על-פי בקשות שאינן כוללות את כל הפרטים המפורטים בתוספת א' להוראה עד לתאריך 1 בינואר 2017.

על הרשויות המקומיות להיערך ולהתאים את הטפסים הנדרשים בהתאם לסעיפי ההוראה, היות והחל מ - 1.1.2017 הבנקים לא יכבדו טפסים שאינם תואמים את ההוראה המתוקנת, כפי שהובהר במכתבו של מנכ"ל איגוד הבנקים אל מרכז השלטון המקומי.

מצ"ב קישור למכתב - להורדה לחצו כאן 

וכן קישור להודעה על הארכה - להורדה לחצו כאן