מקומון - מיסוי מוניציפאלי - הפרשנות הנכונה של סעיף 5(ח) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) 1938