המקומון - מכרזים - הוספת פטורים ממכרז לרשויות מקומיות – תיקון והוראת שעה