המקומון - מוניציפאלי - דינה של הצעה גרעונית במכרז להפעלת תיכונים