מקומון - מיסוי מוניציפאלי - החובות המוטלות על הרשות בגביית חובות