מקומון - דיני מכרזים - הוראת שעה המאפשרת הארכת התקשרות בפטור ממכרז


מקומון - דיני מכרזים - הוראת שעה המאפשרת הארכת התקשרות בפטור ממכרז.pdf