נסיבות בהן תהיה העירייה רשאית להטיל חיוב ארנונה רטרואקטיבי ואופן סיווג הנכס בתקופת החיוב הרטרואקטיבית