שיעור ריבית בהלוואות תקציביות במסגרת תכניות הבראה


 

מדינת ישראל
משרד האוצר
 

לכבוד: ראשי רשויות מקומיות,גזברי רשויות מקומיות, חשבים מלווים ברשויות מקומיות

שלום רב,

הנדון:שיעור ריבית בהלוואות תקציביות במסגרת תכניות הבראה

הריני להודיעכם כי שיעור הריבית בהלוואות תקציביות במסגרת תכניות הבראה יעמוד מעתה על 4.7% עד ליום 31.12.2018 או עד להודעה חדשה המאוחר מביניהם.

יודגש, כי יתר התנאים בהלוואות האמורות יישארו ללא שינוי.

 

בכבוד רב,

ויקטור וייס
סגן בכיר לחשב הכללי