כיצד להתמודד עם המעבר לשוטף +45


על רקע השינוי בחוק מוסר התשלומים לספקים בשלטון המקומי והקביעה כי רשויות מקומיות יחוייבו לשלם לספקיהן לא יאוחר מ - 45 יום מתום החודש בו הוגש החשבון, מציע בנק דקסיה לרשויות המקומיות חלופות אשראי להתמודדות קלה עם המעבר לשוטף +45. 

לנוחיותכם מצ"ב קישור לפרסום של בנק דקסיה בנושא

להורדת לחץ כאן