במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התש"ף – 2020 עודכנה טבלת ההנחות בארנונה ע"פ מבחן הכנסה.