יצירת קשר כניסת גזברים

תובענות ייצוגיות - פסק דין תקדימי

רצ"ב פסק דין מעניין ותקדימי בעניין תביעת ש.מ. יוניברס אלקטרוניקס בע"מ, על רקע הטפטוף הבלתי פוסק של תובענות ייצוגיות המוגשות כלפי רשויות מקומיות בישראל.

במקרה זה פסק השופט גרוסקופף בבית משפט המחוזי בלוד שרשות מקומית (מ"א עמק חפר) שנתבעה בתביעה ייצוגית על בעייה פרוצדורלית שעניינה שינוי שיטת מדידת הארנונה, לא תשלם שכ"ט עו"ד וגמול לתובע ייצוגי למרות שהגישה הודעת חדילה.

לפסק הדין

 

סייעת שנייה בגני טרום טרום חובה

על רקע המחאה הציבורית ההולכת וגוברת בהקשר לאופן הקצאת סייעות לגני הילדים נסוג טרום טרום חובה, שנפתחו בעקבות המלצת וועדת טרכטנברג,
מקיים פורום 15 הערים העצמאיות עבודת מטה לגיבוש מדיניות מוסמכת בנושא.

מצ"ב מסמך שהפיצה הנהלת פורום ה - 15 

 

השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב הכבאות לשנת 2015

כידוע בעקבות חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תשע"ב 2012) יפחת בשנים הקרובות באופן הדרגתי שיעור השתתפותן של הרשויות המקומיות במימון תקציבי הכבאות.
שיעור ההשתתפות בשנת 2015 יעמוד על 80% ברשויות נטולות מענק ועל 30% ברשויות מקבלות מענק.

מצ"ב קישור למסמך הרשות הארצית לכבאות והצלה 

קרן העזבונות לשנת 2016

הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה פרסמה הנחיות להגשת בקשות לקבלת תמיכה לשנת 2016.
לתשומת ליבכם הגשת הבקשות תתבצע בשנה זו לראשונה בדרך ממוחשבת באמצעות מערכת יעל"ה (ייעוד עיזבונות לטובת המדינה), שהכניסה אליה הינה
מדף הוועדה באתר משרד המשפטים. לא יהיה ניתן להגיש בקשה בכל דרך אחרת.

המועד האחרון להגשת הבקשות הוא 26.2.15

הגשת בקשות תמיכה לקרן העיזבונות לשנת 2016

נספח להגשת בקשות תמיכה לקרן העיזבונות לשנת 2016