יצירת קשר כניסת גזברים

הממונה על השכר והסכמי העבודה באוצר פרסם חוזר בעניין הצורך בקבלת אישורו מראש ובכתב על כל התחייבות בשכר. החוזר מבהיר כי הסכמה או הנהגה של תנאי השכר וההעסקה של עובדים בגופים מתוקצבים ונתמכים כפופים לאישור הממונה על השכר, ככל שהם חורגים מהנהוג בשירות המדינה.

הנהגה או הסכמה על שינויים בשכר שלא בהתאם לנהוג בשירות המדינה ובלא אישורו של הממונה על השכר - מנוגדים להוראות החוק ואסורים.

לעיונכם מצ"ב קישור לחוזר שפורסם ע"י הממונה על השכר