יצירת קשר כניסת גזברים

שיעור העדכון השנתי האוטומטי של הארנונה לשנת 2017 יעמוד על 1.77%

משרד הפנים פרסם את שיעור עדכון הארנונה לשנת 2017 המורכב כידוע ממדד משוקלל שמחציתו מודדת את שיעור עדכון מדד המחירים לצרכן ומחציתו את השינוי במדד השכר הציבורי.

לפירוט התחשיב ואינפורמציה נוספת ראו קישור לאתר משרד הפנים